Animated map showing the route from Saint Louis, Missouri, to Pikes Peak, Colorado, through Pueblo, Colorado, Santa Fe, New Mexico, Chihuahua, Mexico, San Antonio, Texas, to Natchitoches, Louisiana.